فقر محبت منجر به افزایش آسیب های اجتماعی در کشور شده است