رسالت اصلی بسیجیان فرهنگی در جامعه حفظ نظام ولایی است/پرورش نسل انقلابی،مهمترین مطالبه مقام معظم ره