نوری:از فرودگاه عربستان منتظر جوسازی عرب ها هستیم/با خلوص و جان دل سکه ها را به تدارکات و تیم پزشکی دا