گام‌های نخست اجرای طرح احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی