برگزاری انتخابات هیات رییسه، حضور جنتی برای پاسخگویی به سوالات