نخستین نشانه اهل تقوا و ایمان، اهمیت دادن به نماز است