تقویت شرکت‌های فعال در عرصه آی‌تی استان زنجان ضروری است