(تصویر) گریم بسیار جذاب! ویشکا آسایش در فیلم جدیدش