خبرنگاران محل مسابقات را ترک کردند/بی احترامی به اهالی رسانه