ناحیه صنعتی اسفرورین آماده واگذاری به بخش خصوصی است