پژوهشگران از بیان دیدگاه های مختلف واهمه ای نداشته باشند