ایران برای کسب کرسی در IOC یکی از اولویت‌های ماست/ حجاب نه تنها دین بلکه سنت است