ورود بی ام و سه میلیارد تومانی در ایران چشم ها را خیره کرده