محسنی‌اژه‌ای: قوه قضائیه در تلاش است منابع طبیعی مورد تعدی قرار نگیرد