روحانی: با هیچ توافقی نخواهیم گذاشت اسرار کشور به دست دیگران بیفتد/ دسترسی باید مدیریت شده باشد