غیبت برخی اعضای هیات اجرایی کمیته المپیک/ هاشمی: اجباری نبود