معاون تامین اجتماعی: 15 تا 30 درصد هزینه های سلامت صرف دارو می شود