جنوب آسیا در او ـ اسپرت حرف‌های زیادی برای گفتن دارد