چشم‌انداز برنامه بلندمدت، افزايش رضايت موديان و تحقق عدالت مالياتی است