دانشگاه ناجا در حال آموزش هفت هزار نیرو متناسب با نیاز نیروی انتظامی است