پارلمان اوکراین همکاری های نظامی با روسیه را لغو کرد