بازدید رهبر كليسای كلدانی آشوری كاتوليك جهان از شهرستان سلماس