کرسی های آزاد اندیشی باید در بین فرهنگیان گسترش یابد/هزینه کردن برای آموزش و پرورش سرمایه‌گذاری است