ثمر‌دهی مذاکرات با زیاده خواه نبودن طرف مقابل ممکن است