برخی حوادث تبریز طبیعی نبوده است / نباید اجازه دهیم تا فوتبالمان تعلیق شود