رابطه مسلمانان با قرآن بیش از تمام ادیان با کتابهای دینی‌شان است