امروز حوزه‌ها از شکوفایی زمان گذشته کمی فاصله گرفته‌اند