۹۶۵۰ میلیارد ریال برای توسعه آذربایجان شرقی تخصیص یافته است