درختان كاشته شده در همدان با طبیعت اين منطقه سازگاری ندارد