نقوي حسيني: نمي‌شود ما مذاکره کنيم و غربي‌ها مقابله