تا همه موضوعات مورد نظرما مشخص نشود توافقی صورت نخواهد گرفت