ایران دارای امنیت پایدار و مقتدر در سراسر جهان است