شخصی به اندازه کل بودجه خوزستان از واردات خودرو در آمد داشته است