تصاویر/ افتتاح ۴۷۰ هکتار آبیاری تحت فشار در ملکان با حضور وزیر دادگستری