اجرای طرح پیشگیری معلولیت‌های ناشی از دوران سالمندی