تامین زیرساخت های گردشگری نیاز به همکاری بخش خصوصی دارد