عظمت کار خیرین در تاریخ ماندنی است/شناسای۶۱۶خیر مدرسه سازدر همدان