موگرینی:‌ پالمیرا نماد میراث سوریه است/قاچاق میراث سوریه، منبع درآمد داعش است