عجیب اما واقعی / آرزوی موفقیت کفاشیان برای رقبای عربستانی برابر تیم های ایرانی