هنرهای نمایشی و رسانه ها سبب رشد فرهنگ شهری می شود