افزایش ظرفیت واحدهای تولید آب معدنی اشتغال بالایی را ایجاد می کند