دولت های طرح های خوبی در زمینه بهداشت و درمان فرهنگیان دارد