آیت الله قرشی: دوای درد ما در ترویج نماز و قرآن است