درآمد 10 میلیارد ریالی کشاورزان دلگانی از محل فروش طالبی