مرکل: بازگشت روسیه به گروه هشت کشور صنعتی قابل تصور نیست