جهاد اسلامی: واشنگتن پشتیبانی کامل خود از طرح صهیونیستی در منطقه را ثابت کرد