عضو پیشین مشاوران اطلاعاتی دولت اوباما: اسرائیل از ایران نگران است نه اعراب