دبیرکل حزب مردم :اساسنامه خانه احزاب دست عده خاص نباشد