تولیدات داخلی باید توان رقابت با کشورهای خارجی را داشته باشند