پایان نشست با اعطای میزبانی بازی‌های غرب آسیا به کیش